www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

Logo MŠMT.

STANOVISKO MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

Aktivity scientologů - oficiální stanovisko MŠMT

Autor: Ministerstvo školství ČR, 21.9.2004

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k „Aktivitám scientologů v oblasti primární protidrogové prevence“

Scientologové jsou nebezpečná sekta. Velmi často je zařazována mezi destruktivní kulty. Svědčí o tom zkušenosti států, které se vytrvale snaží postavit scientologii mimo zákon (Německo, Francie). V současné době je za klíčovou oblast považována Evropa. Od 90. let působí scientologické církve aktivně také na našem území. Z právních důvodů se však scientologické aktivity odehrávají pod rouškou občanského sdružení s cílem registrovat se u Ministerstva kultury jako církev. Pražská mise scientologické církve má oficiální webové stránky na adrese http://www.scientologie.cz. V sekci http://scientologie.cz/tisk/ lze nalézt aktivity scientologické církve v oblasti drog.

Církev doplňuje svoji činnost mimo jiné občasnými nebo i pravidelnými shromážděními, jako jsou nedělní kázání a příležitostné obřady (sňatek, pojmenování dítěte, smuteční obřad). Duchovní, kteří obřad vedou, bývají označováni též jako kaplani. Nejpokročilejší scientologové jsou ze strany organizací podrobeni poměrně striktní disciplíně, která se takto praktikuje i uvnitř organizace. V nejvyšších organizacích panuje disciplína velmi podobná až té armádní.

Kříž Scientologické církve. Znak Scientologické církve.
Obr. Kříž a znak Scientologické církve.

Proklamovaným cílem scientologie je úplná duchovní svoboda jedinců, což se má projevit zvrácením civilizačního úpadku. Scientologové o sobě tvrdí, že se zabývají duchovní podstatou člověka a jeho vztahem k okolí a vesmíru. Současně však také čelí názorům, že představují nebezpečný kult, který je motivován hmotnými zájmy. Ve snaze bránit se útokům ze strany státních autorit a velkých církví se scientologové spolu s jinými menšími a novými směry a hnutími dovolávají důsledného dodržování lidských práv a rovné spravedlnosti pro všechny.

Aktivity scientologie (Scientology), resp. scientologické církve (churches of Scientology) jsou formulovány a nabízeny takovým způsobem, že mohou u nedostatečně informovaného člověka snadno získat důvěru. Na zahraničních webech lze najít například:
http://www.drugsalvage.org/
http://www.drugsalvage.org/drug-salvage.htm
http://www.scientology.org/en_US/results/introservice/booklets/drugs.html

Logo Narconon.
Obr. Materiály scientologického Narcononu.

Některé z prezentovaných preventivních programů mohou na první pohled působit seriózně a velmi dobrá grafická úroveň a současná povrchnost prezentací může snadno zmást nejen laiky. Např. různé typy běžně v zahraničí realizovaných komunitních programů prevence nejsou na první pohled k rozeznání od programu prezentovaného scientology na internetové adrese: http://www.drugsalvage.org/page06.htm

Společnost pro výzkum sekt upozorňuje, že již v první polovině 90. let byl zaznamenán pokus scientologů získat nové příznivce prostřednictvím pseudoléčebných programů pro závislé. V ČR je tento program nabízen pod mezinárodním označením Narconon. Dle webu českých scientologů jde o program „Pro ty, kteří jsou závislí na drogách, existuje možnost zbavit se drogové závislosti v rehabilitačních a vzdělávacích protidrogových centrech s názvem NARCONON, které jsou samostatné, od církve oddělené organizace.“ Viz:
http://www.drugsalvage.org/page09.htm
http://www.scientologie.cz/tisk/index.php?display=page&ID=22&pg=5&version=CZ

V souvislosti se Světovým dnem proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi - v červnu 2003 poprvé a zejména pak v červnu 2004 - publikovala česká média (zejména tištěná) značné množství článků popisujících aktivitu scientologů v oblasti primární protidrogové prevence. Jedná se o program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“, který byl letos prezentován v desítkách měst ČR v rámci tzv. cykloběhu. Skupina osob, které podle médií jsou členy scientologické církve, byla přijímána vysokými představiteli měst a obcí (starostové či jejich zástupci), někteří z představitelů měst a obcí dokonce podepisovali dokument předložený scientology a označovaný v médiích jako „Město bez drog“. Na závěr akce byly listiny předány senátoru D. Kroupovi, jakožto zástupci Senátu Parlamentu ČR. Měly být předány i Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a zástupcům Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni.

„Prohlášení s sebou vozili účastníci letošního Cykloběhu za Českou republiku bez drog, kteří svůj okruh po pěti desítkách českých a moravských měst zahájili 14. června v Plzni. Družstvo cyklistů, kteří jsou členy scientologické církve, se vydalo na trať dlouhou přes 1600 kilometrů. Družstvo sportovců doprovázeli i lektoři, kteří ve vybraných městech přednášeli dětem a mládeži o nebezpečí narkomanie.“

(Prohlášení měst, která odmítají legalizaci drog, skončí v Senátu, Zpravodajství ČTK 25.6.2004, převzato z monitoru Newton IT).
Články lze najít v Monitoru médií, který denně uveřejňuje národní drogový informační portál www.drogy-info.cz (web spravovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, které je součástí Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Mezi nimi je i rozsáhlejší souhrnný článek J.X.Doležala Řekni ne sektám!, jehož plné znění je k dispozici v internetové verzi časopisu Reflex na www.reflex.cz.

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se distancuje od aktivit scientologů v protidrogové oblasti v ČR a považuje je za rizikové pro mládež i dospělé. Tyto aktivity byly v ČR letos již podruhé prezentovány jako protidrogová kampaň v období předcházejícím Světovému dni proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, vyhlášenému OSN na 26. červen, pod názvem „Řekni ne drogám, řekni ano životu“. (v roce 2003 pod názvem Běh za Českou republiku bez drog 2003 a Cyklomaraton za Českou republiku bez drog 2003). V rámci letošní kampaně byly nabízeny tiskoviny (např. informace o jednotlivých drogách a brožura Jak mluvit s dětmi o drogách). Představitelé měst a obcí byli vyzýváni, aby podepsali prohlášení „Město bez drog“, což někteří i učinili, a bylo jim nabízeno školení v oblasti protidrogové prevence, o jehož využití některá města uvažují. Za znepokojující je možné považovat to, že někteří komunální a dokonce i vrcholní politici podceňují rizika spojená s podporou aktivit skupiny, která v oblasti protidrogové prevence nemá žádnou odbornou kvalifikaci, a podléhají jednoduchým sloganům, aniž by si uvědomili, že svou podporou umožňují další šíření názorů scientologů a matení široké veřejnosti, pro kterou by volení političtí představitelé měli být jedním ze vzorů.
 2. Program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“ není v souladu se základními požadavky na primárně preventivní programy stanovenými MŠMT. Požadavky MŠMT jsou zejména (v závorce kurzívou vyznačeno, které požadavky nejsou v programu scientologů splněny):
  1. dlouhodobost a systematičnost programů (program scientologů má charakter sportovní akce - kampaně),
  2. návaznost na další program a aktivity (program scientologů nenavazuje na žádné odborně uznávané programy a aktivity)
  3. spolupráce se školami a školskými zařízeními a zařízeními pro volný čas dětí a mládeže
  4. pravdivost informací (materiály scientologů obsahují zavádějící a vědecky nepodložená tvrzení)
  5. preference menších a cílených aktivit před akcemi s vysokým počtem účastníků, které se ukázaly být jednoznačně nejméně efektivní
  6. odborná kvalifikace (scientologové nabízejí programy prostřednictvím osob bez adekvátního vzdělání a odborných zkušeností)
 3. Preventivní protidrogové programy nabízené scientology obsahují manipulativní prvky, zřejmě s cílem získat další příznivce této organizace, která je v některých zemích i mnohými odborníky v ČR označována za sektu. V materiálech či ve vystoupeních aktivistů není vždy jasně uváděno, že se jedná o programy scientologů (scientologické církve).
 4. Skutečnost, že se jedná o skupinu uplatňující výrazně manipulativní postupy, vede MŠMT, k vyjádření jednoznačně odmítavého stanoviska vůči aktivitám scientologů v protidrogové oblasti v ČR. Upozorňujeme dále, že tato skupina je zařazena mezi skupiny, na které jsou zaměřeny programy prevence proti působení sekt.
 5. MŠMT upozorňuje vedení škol a školských zařízení, že podporou programů prováděných scientology se mohou vystavit riziku stížností ze strany rodičů nezletilých žáků, resp. ze strany zletilých studentů, neboť byli upozorněni na rizika spojená se scientologií. V případě podpory těchto programů a umožnění vstupu do školy by totiž mohlo dojít k zanedbání povinnosti ochrany dětí a mládeže před nebezpečným vlivem sekt.

Zdroj www, kopie pdf r-factor

NARCONON PRO MĚSTSKOU POLICII

V říjnu 2007 školil švédský scientolog Bo Persson v scientologické firmě Business Success 27 městkých policistů.

Bližší informace zde.

Brožury české pobočky scientologického Narcononu.

NARCONON V ČECHÁCH

V ČR zatím dělají pouze přednášky a rozdávají brožurky (viz obr.) většinou dětem a mládeži.

Scientologové o svém odvykacím programu tvrdí, že má vysokou úspěšnost, ale ve skutečnosti není příliš využívaný. V ČR takřka vůbec.

Pracují pod programem "Řekni ne drogám".

Dělají přednášky na školách v rámci protidrogové osvěty.

Aktivita se zaměřuje především na budoucí možné klienty scientologické církve, tj současnou školní mládež. V programu pracuje např. scientolog a školitel Business Success Richard Ferfecki. Je to i aktivita, skrze kterou se scientologická církev snaží infiltrovat do společnosti, aniž by to bylo na první pohled zřejmé.

Před létem se koná běh napříč republikou, kde se snaží uplatnit alespoň v místním a reginonálním tisku.

Weby českých scientologů: www.marihuana.cz a www.rekninedrogam.cz.

Ilustrace

PURIFIKAČNÍ PROCES

Je součástí aktivit Narcononu.

Jde o předávkování hlavně vitaminem B3 (Niacin), kde je běžná DDD (doporučená denní dávka) 18 mg/den a při Purifu se bere postupně od 100 mg až do tisíců miligramů (někdo končí na 3000 mg někdo až na 5000 mg).

Scientologové věří, že zčervenání, které nastane po požití Niacinu a při pobytu v sauně, tak že je znakem odplavování jedů z těla. Možná se ale jedná o pouhé vyplavování histaminu z těla a to, že člověk pak už ani při vyšších dávkách nečervená je právě proto, že už v těle není žádný histamin, který by zčervenání způsobil.

Proces trvá obvykle 1-4 týdny a během nich denně pacient bere vysoké dávky Niacinu a dalších vitamínů, 20 minut běhá (aby se látky dostaly do krevního oběhu) a pak je 3,5 až 4 hodiny v sauně. A to každý den až do skončení procesu.

Scientologové věří, že pak budou snáze dosahovat vyšších duchovních stavů.

O FINANCOVÁNÍ NARCONONU

Anglické titulky si zapnete ve spodní liště napravo od středu.

ODKAZY

 1. Reflex: Řekni ne sektám! www
 2. Protidrogový program Scientologické církve. Článek Dingir.
 3. USA: Odborný panel označil preventivní program scientologů
  za špatný a zastaralý. Článek.
 4. Prostě řekni NE drogám, řekni ANO životu, v podání českých scientologů
  - vymývání mozků nebo primární prevence? Článek www.adiktologie.cz
 5. www.crackpots.org - anglicky

© 2008-2014 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 22.09.2014

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.